لائحة استعمالات الزمن للدورة الخريفية برسم الموسم الجامعي 2020/2019

Géographie
Etudes Islamiques
Histoire, Civilisation et Patrimoine
Etudes Arabes
Etudes Françaises
Etudes Anglaises Sociologie
Semestre 1
Semestre 1
Semestre 1
Semestre 1
Semestre 1
Semestre 1
Semestre 1
G1 - G2
G3 - G4
G5 - G6

G1 - G2
G3 - G4
G5 - G6
G1 - G2
G3 - G4
G1 - G2
G3 - G4
G5 - G6
G1 - G2
G3 - G4
G1 - G2
G3 - G4
G5 - G6
G1 - G2
G3 - G4 
Semestre 3
Semestre 3
Semestre 3
Semestre 3
Semestre 3
Semestre 3
Semestre 3
G1 - G2
G3 - G4
G1 - G2
G3 - G4
G5 - G6
G1 - G2
G1 - G2
G3 - G4
G1 - G2
G1 - G2
G3 - G4
G1 - G2
Semestre 5
Semestre 5
Semestre 5
Semestre 5
Semestre 5
Semestre 5
Semestre 5
Parcours 1
G1 - G2
Parcours 2
G1
Parcours 1 G1 - G2
Parcours 2
Parcours 1
Parcours 2
G1 G2
Parcours 1
Parcours 2
G1
Parcours 1
Parcours 2
G1