لائحة استعمالات الزمن للدورة الربيعية برسم الموسم الجامعي 2020/2019

Géographie
Etudes Islamiques
Histoire, Civilisation et Patrimoine
Etudes Arabes
Etudes Françaises
Etudes Anglaises Sociologie
Semestre 2
Semestre 2
Semestre 2
Semestre 2
Semestre 2
Semestre 2
Semestre 2
G1 - G2
G3 - G4
G5 - G6

G1 - G2

G3 - G4

G5 - G6

G1 - G2

G3 - G4

G1 - G2

G3 - G4

G5 - G6

G1 - G2

G3 - G4

G1 - G2

G3 - G4

G5 - G6

G1 - G2

G3
Semestre 4
Semestre 4
Semestre 4
Semestre 4
Semestre 4
Semestre 4
Semestre 4
G1 - G2
G3 - G4

G1 - G2

G3 -  G4

G1 - G2

G1 - G2

G3 - G4
G1 - G2

G1 - G2

G3 - G4
G1 - G2
Semestre 6
Semestre 6
Semestre 6
Semestre 6
Semestre 6
Semestre 6
Semestre 6
Parcours-1
Parcours-2
G1
Parcours-1  G1 - G2
Parcours-2
Parcours-1
Parcours-2
G1 - G2
Parcours-1
Parcours-2
G1
Parcours-1
Parcours-2
G1